Επιτροπές

  • Επιτροπή Φορολογίας
  • Επιτροπή Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ΓεΣυ

  • Επιτροπή Τεχνολογίας και Συστημάτων Μισθοδοσίας

  • Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού και Εργασιακών Σχέσεων

  • Επιτροπή Εκπαίδευσης & Εκδηλώσεων
  • Επιτροπή Επεξεργασίας Νομικών Πλαισίων

Κάθε επιτροπή μας στελεχώνεται από ειδικούς σχετικούς με το πεδίο αναφοράς της.
Αυτό το κρίνουμε ως απολύτως χρήσιμο και σημαντικό για τα μέλη μας, εφόσον τα θέματά κάθε επιτροπής θα τυγχάνουν χειρισμού από εμπειρογνώμονες του σχετικού τομέα.

CPMA

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ