Άτομο – Μέλος

Επίτιμο Μέλος (HCPMA)

  • Tα Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και είναι πρόσωπα που έχουν διαπρέψει σε επαγγελματικό επίπεδο αλλά και στην κοινωνία και έχουν παράσχει ή μπορούν να παράσχουν εξαιρετικές υπηρεσίες για την επίτευξη των στόχων του CPMA.
  • Η απόφαση λαμβάνεται μέσω της πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ομότιμο Μέλος (FCPMA)

Τα μέλη που εμπίπτουν στη συγκεκριμένη κατηγορία μελών καθορίζονται αποκλειστικά και μόνο από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο. λαμβάνοντας υπόψη τα εξής βασικά κριτήρια:

  • Πλήρες μέλος του CPMA για 6 συνεχή έτη.
  • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για τουλάχιστον 1 πλήρη θητεία ή μέλος των επιτροπών του CPMA για τουλάχιστον 2 χρόνια με ενεργό συμμετοχή.

Κυρίως Μέλος (PCPMA)

  • Κάτοχος Πανεπιστημιακού πτυχίου ή/και μεταπτυχιακού πανεπιστημιακού τίτλου και 3 χρόνια πείρας σε ρόλο στον Κλάδο Διεύθυνσης Μισθοδοσίας ή/και άλλων σχετικών κλάδων/επαγγελμάτων (συμπεριλαμβανομένου και χωρίς οποιουδήποτε περιορισμού, Λειτουργός Μισθοδοσίας, Λειτουργός Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, Λογιστής, Ελεγκτής, Δικηγόρος, κλπ.) . Στο Διοικητικό Συμβούλιο δίνεται το δικαίωμα να ζητήσει σχετικά έγγραφα για αξιολόγηση.
ή
  • Κάτοχος επαγγελματικού τίτλου ο οποίος παρέχεται από αναγνωρισμένο διεθνή επαγγελματικό σώμα (π.χ ACCA, ACA, CFA, κλπ.) ή μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου Κύπρου.

Συνδεδεμένο Μέλος (ACPMA)

  • Οποιοδήποτε άτομο δεν πληρεί τα κριτήρια για την ένταξη του σε κάποια άλλη από τις κατηγορίες μελών και επιθυμεί να ενταχθεί στο CPMA.

Φοιτητικό Μέλος

  • Φοιτητής με εγγραφή σε Πανεπιστήμιο ή σε Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

Οργανισμός – Μέλος

  • Εγγεγραμμένος Οργανισμός ή Εταιρεία ή Υπηρεσία του ιδιωτικού ή του ημικρατικού ή του δημόσιου τομέα στην Κύπρο που θα εκπροσωπείται στο CPMA μέσω αντιπροσώπου/ων.
  • Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός – Μέλος έχει το δικαίωμα να ορίζει και να αλλάζει τον αντιπρόσωπό του, οφείλει όμως να ενημερώνει τον CPMA γραπτώς και εγκαίρως πριν από κάθε εκδήλωση για τον νέο αντιπρόσωπο του καθώς και να προσκομίζει γραπτή εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ