Άτομο – Μέλος

Επίτιμο μέλος ( HCPMA) Δεν υπάρχουν τέλη ετήσιας συνδρομής
Ομότιμο Μέλος ( FCPMA) 90 €
Κυρίως Μέλος ( PCPMA) 60 €
Συνδεδεμένο Μέλος (ACPMA) 40 €
Φοιτητικό Μέλος 20 €

Οργανισμός – Μέλος

Μέχρι 25 εργαζομένους 120 €
Από 26 – 50 εργαζομένους 150 €
Από 51 – 100 εργαζομένους 200 €
Από 101 – 250 εργαζομένους 300 €
Από 251 + εργαζομένους 400 €

– Μέλος το οποίο εγγράφεται μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου και 30ης Ιουνίου καταβάλλει ολόκληρο το ποσό της ετήσιας συνδρομής.

– Μέλος το οποίο εγγράφεται μεταξύ 1ης Ιουλίου και 31ης Δεκεμβρίου καταβάλλει το ½ της ετήσιας συνδρομής.

– Η Ετήσια Συνδρομή όλων των κατηγοριών μπορεί να αναθεωρηθεί κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Νοείται ότι σε τέτοια περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο θα ενημερώσει τα μέλη του, τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ