Δράση Και Στόχοι

  • Η ενεργή υποστήριξη και καθοδήγηση των μελών μας.

  • Η μελέτη και προώθηση εισηγήσεων περί νομοθεσιών/κανονισμών και καλών πρακτικών προς τα κέντρα λήψης αποφάσεων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Κρατικές Αρχές και με άλλους σχετικούς φορείς.
  • Η παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα εντός της Κύπρου και Διεθνώς καθώς και η ενημέρωση των μελών και άλλων ενδιαφερομένων.

  • Η ανάπτυξη συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ των μελών.
  • Η προστασία των δικαιωμάτων των μελών και η επιδίωξη ενίσχυσης τους.
  • Διοργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων με σκοπό την αναβάθμιση του επιπέδου, ικανοτήτων και δυνατοτήτων των μελών.

‘You have to set goals that are almost out of reach.
If you set a goal that is attainable without much work or thought, you are stuck with something below your true talent and potential ’

Steve Garvey


ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ