Διαδικασία

Πρόσωπο το οποίο πληροί τα κριτήρια και επιθυμεί να γίνει μέλος του CPMA δύναται να υποβάλει αίτηση διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας μας.

Κατά την αξιολόγηση της αίτησης, οι αιτητές μπορεί να κληθούν να καταθέσουν ορισμένα δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα κριτήρια για την ένταξη τους σε συγκεκριμένη κατηγορία μελών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση και στη συνέχεια έγκριση ή μη των αιτήσεων. Οι αιτητές θα τοποθετούνται στη ανώτερη κατηγορία της οποίας πληρούν όλα τα κριτήρια.

Η εγγραφή ενεργοποιείται μετά την υποβολή της πρώτης ετήσιας συνδρομής η οποία θα πρέπει να καταβάλλεται εντός 30 ημερών από τη γνωστοποίηση στον αιτητή, της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εγγραφή του. Σε αντίθετη περίπτωση, η έγκριση της αίτησης ακυρώνεται. Νοείται ότι κανένα μέλος του Συνδέσμου δεν μπορεί να απολαμβάνει οποιοδήποτε δικαίωμα ή προνόμιο πριν καταβάλει την πρώτη ετήσια συνδρομή.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ